• Bhagvad Geeta & MAHAPURAN

    Jai Shree Krishna!
    Join us for Bhagvad Geeta & Mahapuran by Swamini Gopehwari Devi Ji.
    Organised by Radha Madhav Satsang – Malaysia.
    Bhagvad Geeta: 6-9 Dec, 7.30-9.00pm
    Bhagvad Mahapuran: 11-16 Dec, 7.30-9.00pm